Geschiedenis GKv Putten

De zelfstandige Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Putten bestaat sinds 1 juni 1990.

Ontstaan, groei en krimp
De GKv Putten is altijd in beweging geweest. De grote veranderingen beginnen na de landelijke vrijmaking van de Gereformeerde Kerk in 1944. Een groep van 82 Ermeloërs besluit om zich op 15 januari 1946 vrij te maken, samen met een klein aantal Puttenaren en een groepje Harderwijkers. Samen vormen zij een nieuwe gemeente in Ermelo.

Het aantal leden van de wijk ‘Putten’ groeit gestaag door in de jaren die volgen. Daarom wordt in 1988 besloten om van wijk ‘Putten’ een zelfstandige gemeente te maken, zodra zij de 180 leden bereiken. Ermelo en Putten blijven tot die tijd samenwerken en noemen dit nieuwe plan: ‘Putten 1992′. Het benodigde aantal leden om zelfstandig te worden, wordt al snel bereikt, namelijk in mei 1990. Op 3 juni van dat jaar wordt op een feestelijke manier de eerste eredienst van de GKv Putten gevierd.

Ondertussen groeit de gemeente flink door, zodat in oktober 1991 het volgende doel van 250 leden bereikt wordt. Dit is het moment om een eigen predikant te bereoepen en om helemaal zelfstandig te worden ten opzichte van de GKv Ermelo. Als zelfstandige kerk met een actieve houding naar buiten toe, blijft de kerk doorgroeien naar zo’n 390 leden en dit aantal blijft redelijk stabiel in de jaren 90, met net iets meer dan 400 leden. De gemeente krimpt ook weer iets, onder andere door de relatief hoge woningprijzen in Putten. Het is lastig voor startende gezinnen om zich hier te vestigen en zij vertrekken daarom vaak naar gemeenten in de regio. Ook zijn er een aantal gemeenteleden dat vertrekt naar andere kerkelijke richtingingen. Vanaf 2012 ligt het ledenaantal daarom rond de 300 leden.

Predikanten en ambtelijk werk
De eerste predikant van GKv Putten is ds. Jan Willem Roosenbrand. Hij wordt op 13 september 1992 bevestigd en is bijna vijf jaar bij ons gebleven. In deze periode wordt er ook gewerkt aan allerlei structuren voor activiteiten van de kerkenraad, verenigingen en het gemeenteleven. Bestond de kerkenraad in 1992 uit de predikant, vijf ouderlingen en twee diakenen, op het hoogtepunt groeide de kerkenraad uit tot de predikant, negen ouderlingen en acht diakenen. Inmiddels hebben we zes wijken, zeven ouderlingen en zes diakenen. Ds. Roosenbrand vertrekt eind juni 1997 naar de GKv Groningen-Oost en hij wordt opgevolgd door ds. Ties Schutte die op 5 juli 1998 in Putten bevestigd werd. Op 26 juni 2005 neemt ds. Schutte afscheid om als krijgsmachtpredikant in Oirschot aan het werk te gaan. Hij wordt hiervoor bevestigd in Putten door ds. A.H. Van der Velden.

Vervolgens komt Putten even zonder eigen predikant te zitten. Twee beroepingsprocedures leiden helaas niet tot het vinden van een nieuwe predikant, tot ds. Jan Wesseling uit Ede-Zuid in juni 2006 het beroep van de gemeente aanneemt. Op 1 oktober 2006 wordt ds. Wesseling bevestigd. In 2012 bereikt hij zijn 25-jarig ambtsjubileum en samen met de gemeente wordt dit op feestelijke wijze gevierd op het strand van Horst.

Het vinden van een predikant wordt landelijk gezien steeds moeilijker, er vindt stagnatie plaats. Dit leidt tot het plan om een predikantenruil te beginnen. Putten werkt ook mee aan dit idee. Om deze reden vertrekt ds. Wesseling naar Veenendaal en nemen we op 19 september 2015 afscheid van de predikant en zijn gezin. De roeping wordt overgenomen door ds. Henk Hoksbergen uit Spakenburg, die vanaf 1 oktober 2015 predikant van Putten wordt. Helaas krijgt ds. Hoksbergen te kampen met gezondheidsproblemen waardoor hij na een aantal maanden zijn werk gedeeltelijk moet neerleggen. Op 1 oktober 2017 verleent de kerkenraad hem, in goed overleg en met verdriet over de situatie, emeritaat.

Contacten en samenwerking
Even heeft de GKv Putten gehoopt op samenwerking met de Christelijke Gereformeerde kerk in Putten. Twee keer per jaar is er broederlijk overleg geweest om kennis met elkaar te maken en om elkaar beter te begrijpen. Helaas bleek de afstand tot elkaar toch te groot, maar de hoop op meer samenwerking in de toekomst tussen de twee gemeentes blijft bestaan. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de heidediensten, kerstzangavond, Diaconaal platform Putten en de gezamelijke bijeenkomst van verschillende kerken op 4 mei.

Huisvesting
Na jarenlang de erediensten te hebben gehouden in het gebouw van de Andreaskerk, is de GKv Putten weer terugverhuisd naar De Aker. Hier werd in de zomer van 1988 al begonnen met de eerste diensten als semi-zelfstandige gemeente en vanaf 3 september 2017 is de gemeente weer teruggekeerd naar De Aker. De redenen voor de terugkeer naar deze locatie zijn de mogelijkheid om een latere ochtenddienst te kunnen houden en het biedt meer mogelijkheden voor het organiseren van activiteiten rondom de diensten. De GKv Putten heeft ook een aantal keren gesproken over de mogelijkheid om een eigen kerkgebouw te laten bouwen, maar dit brengt een grotere financiële last met zich mee waardoor andere opties toch aantrekkelijker zijn.

Activiteiten
Door de jaren heen is GKv Putten een aantal activiteiten gestart, zoals het gemeentelijk diaconaal project dat in de stichting Help Tabitha werd ondergebracht in 1999. Het project richtte zich op het materieel ondersteunen van twee weeshuizen in Bulgarije. Ieder jaar vertrok een groep jongeren uit de gemeente naar Bulgarije voor klus- en kinderwerk. Daarbij komt ook steeds meer de mogelijkheid om de weeskinderen over God’s boodschap te vertellen. Inmiddels is Stichting Help Tabitha niet langer als diaconaal project aan onze kerk verbonden. Toch gaan er elk jaar nog steeds jongeren naar Bulgarije om de weeshuizen te ondersteunen.

Ook worden er twee jeugdcoaches benoemd en muzikale talenten vormen samen een sing-in band die regelmatig de diensten begeleidde of een sing-in organiseerde. De picknicks op zomerse zondagavonden op het Berenveld zijn erg populair, net als de jaarlijkse Putter Pinkster Picknick die tot 2017 jaarlijks op tweede Pinksterdag wordt georganiseerd. De Taakgroep Onderricht Putten (TOP) wordt opgericht om iedereen die geloofsonderwijs aan jongeren geeft bij elkaar te brengen met als doel om meer samen te werken. Zo organiseren zij de catechese- en verenigingsgroepen. Er worden tevens diverse Alpha-cursussen gehouden voor volwassenen en jongeren en vooral de Youth-Alpha trekt veel jongeren van buiten onze kerk.

Sinds 2010 wordt iedere twee jaar het mannenweekend gehouden, waarbij een groep mannen van alle leeftijden op een ontspannen wijze een geloofsthema met elkaar behandelen. Ook worden er soortgelijke weekenden voor vrouwen georganiseerd. De ouderen en de jongeren hebben hun gebruikelijke samenkomsten en uitstapjes en naast de traditionele verenigingen, ontstaan er spontaan gebeds- en bijbelgroepjes. Tijdens de middag erediensten wordt er voor de basisschoolkinderen elke twee weken een kinderbijbelclub gehouden, waar ze in begrijpelijke taal over God leren. Andere projecten die door de gemeente gesteund worden, zijn onder andere Familie Sponsorplan Roemenië, Stichting hulpactie Doboj, stichting Hercules.

Toekomst
Met de groep jonge volwassenen (25-35 jaar) wordt gesproken over de invulling van de liturgie en het gemeenteleven, met als doel om er een eigentijds tintje aan te geven. Zo blijft de GKv Putten constant in beweging en gaan we samen naar waar God ons brengen wil. We voelen grote dankbaarheid naar Hem toe, die ons hier in Putten een plaats heeft gegeven en ook de mogelijkheden blijft geven om een levende gemeente van Christus met elkaar te zijn. Samen met alle kerken wereldwijd gaan we op weg naar Zijn grote toekomst en kijken we uit naar de wederkomst op de wolken.